Oferta naszej firmy

Świadczymy usługi dla potrzeb:
• osób fizycznych,
• przedsiębiorstw,
• jednostek samorządu terytorialnego,
• jednostek i zakładów budżetowych,
• banków,
• funduszy inwestycyjnych i innych instytucji finansowych,
• dysponentów sieci przesyłowych infrastruktury technicznej (między innymi przedsiębiorstw: energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych, telekomunikacyjnych),
• spółdzielni mieszkaniowych,
• sektora ubezpieczeń,
• sektora nieruchomości,
• urzędów skarbowych,
• komorników.

Wyceniamy wszelkiego rodzaju nieruchomości (jako przedmiot prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych i praw zobowiązaniowych), między innymi:
• nieruchomości gruntowe niezabudowane,
• nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi, handlowo-usługowymi, biurowymi, przemysłowymi (magazynowymi, produkcyjnymi),
• nieruchomości gruntowe zabudowane obiektami użyteczności publicznej, w tym obiektami sportowymi,
• nieruchomości gruntowe zabudowane komercyjnymi obiektami sportowymi i inne nieruchomości o funkcjach rekreacyjnych,
• nieruchomości lokalowe: mieszkalne, użytkowe (garażowe, handlowo-usługowe, biurowe),
• spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu: mieszkalnego, użytkowego,
• nieruchomości rolne: gruntowe niezabudowane, zabudowane (w tym wielkopowierzchniowe, zorganizowane gospodarstwa rolne),
• nieruchomości leśne,
• służebności gruntowe (drogi koniecznej, przejazdu i przechodu), służebności przesyłu, służebności osobiste,
• nieruchomości gruntowe zabudowane obiektami zabytkowymi.

Wykonujemy wyceny w formie operatów szacunkowych dla celów:
• kupna-sprzedaży nieruchomości,
• bankowo-hipotecznych (pod kredyt – zabezpieczenia wierzytelności),
• ustalenia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu,
• określenia wartości innych ograniczonych praw rzeczowych i praw zobowiązaniowych,
• ustalenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
• określenia wartości szkód i nakładów,
• sprawozdań finansowych,
• wkładów niepieniężnych,
• ubezpieczeniowych,
• rozliczenia spadków i darowizn,
• podziału majątku,
• skarbowo-podatkowych,
• sądowych i komorniczych,
• wywłaszczeniowych,
• aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
• naliczania opłat planistycznych i adiacenckich,
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
• sprzedaży prawa własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,
• oddania nieruchomości w trwały zarząd,
• informacyjnych,
• innych w zależności od potrzeb Zleceniodawcy/Zamawiającego.

Sporządzamy ponadto opracowania i ekspertyzy dotyczące:
• rynku nieruchomości,
• efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
• skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
• oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
• bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
• określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
• wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
• wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Gwarantujemy Państwu profesjonalizm, fachowość, rzetelność i terminowość obsługi po przystępnej cenie. Dzięki ubezpieczeniu naszej działalności od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, zapewniamy Państwu poczucie całkowitego bezpieczeństwa w sprawach związanych z realizacją naszych usług.
Doświadczenie naszych pracowników zdobyte w naszej firmie i u poprzednich pracodawców pozwala nam zagwarantować Państwu najwyższą jakość naszych usług oraz najwyższy poziom merytoryczny operatów szacunkowych, wykonywanych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i Standardami Zawodowymi.