Definicje związane z wyceną nieruchomości

Ten dział naszej strony jest w trakcie realizacji

-B-

Budynek - taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. [źródło: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - art. 3, pkt 2]

-D-

Działka gruntu - niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiąca część lub całość nieruchomości gruntowej. [źródło: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - art. 4, pkt 3]

-M-

Mieszkanie - zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. [źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - § 3, pkt 9]
Samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. [źródło: Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - art. 2, ust. 2]

-N-

Nieruchomość - nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. [źródło: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - art. 46]

Nieruchomość rolna - nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. [źródło: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - art. 46 1]

-S-

Służebność przesyłu - ograniczone prawo rzeczowe obciążające nieruchomość. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia (służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne), prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). [źródło: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - art. 305 1, art. 49 § 1]

-W-

Wartość odtworzeniowa nieruchomości - jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia. Wartość odtworzeniową określa się dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne. [źródło: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - art. 150, ust.3 i art. 151, ust.2]

Wartość rynkowa nieruchomości - szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.
[źródło: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - art. 151, ust.1]

Wycena nieruchomości - postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. [źródło: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - art. 4, pkt 6]
Określanie wartości nieruchomości polega na określaniu wartości prawa własności lub innych praw do nieruchomości. Określanie wartości nieruchomości poprzedza się analizą rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie uzyskiwanych cen, stawek czynszów oraz warunków zawarcia transakcji. [źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego - § 3]

-Z-

Zachowek - zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek); jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. [źródło: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - art. 991]